ContainerOnline is aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk. Daarom zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing. Echter omdat niet alle voorwaarden specifiek voor het huren van Containers hierin onder gebracht kunnen worden, zijn er aanvullende algemene voorwaarden. Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen, type- en datafouten.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

ContainerOnline BV
Hertzstraat 3
1446 TE Purmerend
Bereikbaar ma. t/m vr. van 7.30 tot 17.00 uur op 085-3035343
E-mailadres: info@containeronline.nl
KvK-nummer: 65583434
BTW-identificatienummer: NL856171943B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 6. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 7. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomstVerlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 8. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 9. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Aanvullende algemene voorwoorden voor ContainerOnline BV

Algemene voorwaarden ContainerOnline

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: ContainerOnline B.V. gevestigd te Purmerend, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65583434 zijnde de gebruiker van de Algemene Voorwaarden
 2. Klant: elke opdrachtgever die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/ of de overeenkomst tot verhuur van inzamelmiddelen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen ContainerOnline en de Klant.
 4. Werkzaamheden: de (dienstverlenings)werkzaamheden die ContainerOnline onder de overeenkomst verricht of laat verrichten in Nederland.
 5. Acceptatie: de vaststelling door ContainerOnline of derden dat de aard en de samenstelling van de afvalstoffen overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen door de Klant.
 6. Afvalstoffen: alle door de Klant aan ContainerOnline ter uitvoering van de werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of ander producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de Klant zicht, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
 7. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen (hupmiddelen om afvalstoffen te transporteren).
 8. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, ten behoeve van gebruik in het kader van de inzameling c.q. transport van de afvalstoffen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ContainerOnline en een Klant waarop ContainerOnline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien ContainerOnline voor (een gedeelte van) de uitvoering daarvan gebruik maakt van derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ContainerOnline en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Naast deze voorwaarden zijn ook de ContainerOnline gehanteerde acceptatievoorwaarden op elke overeenkomst van toepassing. Deze acceptatie- voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en de overeenkomst.
 7. ContainerOnline is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden en de acceptatie- voorwaarden te wijzigen. ContainerOnline zal de Klant tijdig in kennis stellen van een wijziging en de gewijzigde voorwaarden op verzoek aan de Klant toezenden.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen van ContainerOnline hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. ContainerOnline kan niet worden gebonden door aanvaarding na deze termijn.
 2. In catalogi, brochures, digitale gegevensdragers, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn slechts verbindend voor ContainerOnline indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze gegevens kunnen niet aan ContainerOnline worden tegengeworpen.
 3. ContainerOnline kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ContainerOnline daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ContainerOnline anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ContainerOnline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ContainerOnline en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Indien ContainerOnline gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan ContainerOnline ter beschikking heeft gesteld.
 4. ContainerOnline behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt te maken van derden.
 5. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ContainerOnline gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ContainerOnline daardoor direct of indirect is ontstaan.
 6. ContainerOnline is gerechtigd om gedurende de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien de wet- en/of regelgeving dit vereisen. ContainerOnline zal de opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen. De Klant is bevoegd de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de wijziging van de overeenkomst door ContainerOnline.

 

Artikel 5. Prijs

 1. Alle prijzen zijn steeds in euro en exclusief omzetbelasting en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
 2. ContainerOnline kan op verzoek van de klant buiten kantooruren werkzaamheden uitvoeren. Hier zijn meerkosten aan verbonden welke ContainerOnline bij de klant in rekening zal brengen. Dergelijke afwijkende afspraken kunnen slechts schriftelijk met ContainerOnline worden overeengekomen.
 3. Indien ContainerOnline met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is ContainerOnline niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De afgenomen diensten vangen aan op de in de overeenkomst genoemde tijdstippen c.q. dagen, tenzij partijen anders overeenkomen. ContainerOnline heeft het recht om haar verplichtingen, zoals deze zijn omschreven in de overeenkomst, op te schorten indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 2. De in de overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is ContainerOnline niet in gebreke of verzuim en heeft de klant geen recht op schadevergoeding en heeft de klant niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. De klant is niet eerder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, dan nadat de klant ContainerOnline schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld om de werkzaamheden alsnog uit te voeren en ContainerOnline dit heeft nagelaten.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is ContainerOnline niet gehouden om de Werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren.

 

Artikel 7. Verplichtingen Klant:

 1. De klant is verplicht en verantwoordelijk voor het aanvragen/regelen van de eventuele noodzakelijke vergunningen. ContainerOnline of ingeschakelde derden controleert niet of de klant zich aan deze verplichten heeft voldaan.
 2. De klant is verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van de afvalstoffen uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de geplande lediging schriftelijk aan ContainerOnline te bevestigen.
 3. De klant is aansprakelijk voor de afvalstoffen in gevallen waarin de begeleidingsbrief door een ander dan opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon), wordt ondertekend.
 4. De klant staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren containers (indien van toepassing met gesloten deksel) op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van ContainerOnline of ingeschakelde derden en dat er voldoende ruimte om de container is zodat de transporteur er goed bij kan, zodanig dat dit niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor ContainerOnline of derden. De klant is verplicht om indien nodig te zorgen voor verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen.
 5. In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de afvalstoffen niet overeenkomen met de door ContainerOnline verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien de inzameling of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, één en ander ter beoordeling van ContainerOnline, is ContainerOnline gerechtigd om de container niet te ledigen of de afvoer van de container/afvalstoffen te weigeren.
 6. Indien hetgeen gesteld in artikel 7.5 pas na lediging of transport waarneembaar is, dan brengt ContainerOnline eventuele schade, kosten en/ of boetes daaronder begrepen, in rekening bij de klant. De klant zal ContainerOnline, haar werknemers en door ContainerOnline ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.

 

Artikel 8. Inzamelmiddelen

 1. De inzamelmiddelen en aanverwante materialen om inzameling mogelijk te maken blijven te allen tijde eigendom van ContainerOnline. Het is de klant verboden de inzamelmiddelen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Vanaf het moment van aflevering is de klant aansprakelijk voor schade en verlies van de inzamelmiddelen. Alle inzamelmiddelen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van de klant komen, behoudens tegenbewijs door de klant. De klant is gehouden klachten omtrent of gebreken aan inzamelmiddelen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de inzamelmiddelen in de macht van de klant zijn gebracht schriftelijk aan ContainerOnline te melden. Indien ContainerOnline binnen vijf werkdagen geen klachten ten aanzien van de inzamelmiddelen heeft ontvangen, worden zij geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd bij ContainerOnline.
 3. De klant is gehouden verlies van en/of schade aan de inzamelmiddelen terstond schriftelijk aan ContainerOnline te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde inzamelmiddelen worden door ContainerOnline gerepareerd, dan wel vervangen, één en ander te beoordeling van ContainerOnline. ContainerOnline zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de klant in rekening brengen.
 4. De klant dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de inzamelmiddelen. De klant is gehouden om de inzamelmiddelen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden.
 5. Schade, gelden door de klant en/of derden, veroorzaakt door de inzamelmiddelen nadat de inzamelmiddelen in de macht zijn gekomen van de klant, is voor rekening en risico van de klant. De klant vrijwaart ContainerOnline, en door ContainerOnline ingeschakelde derden voor alle aanspraken in dit verband.
 6. Kosten vanwege de normale slijtage van de inzamelmiddelen dan wel schade veroorzaakt aan de inzamelmiddelen door toedoen van ContainerOnline komen voor rekening van ContainerOnline, één en ander te beoordeling van ContainerOnline. Reparatie en/of vervanging van de materialen door ContainerOnline of door ContainerOnline ingeschakelde derden dient door de klant te worden gedoogd. De klant heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
 7. De klant is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van de inzamelmiddelen op zijn terrein en de openbare weg in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De klant vrijwaart ContainerOnline en door ContainerOnline ingeschakelde derden tegen alle aanspraken in dit verband.
 8. ContainerOnline is niet aansprakelijk jegens de klant vanwege belemmeringen in het gebruik van de inzamelmiddelen, welke derden aan de klant toebrengen.
 9. De klant is gehouden de inzamelmiddelen na beëindiging van de overeenkomst, in goede staat (en voor zover het containers betreft, tevens leeg) en voor eigen rekening en risico aan ContainerOnline te retourneren.

 

Artikel 9. Afvalstoffen

 1. De klant dient zich te houden aan de aanwijzingen van ContainerOnline als vermeld in de overeenkomst, dan wel aanwijzingen die ContainerOnline op een later tijdstip aan de klant geeft, in zake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden en/of verpakt.
 2. De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer van de afvalstoffen, welke door ContainerOnline wordt vastgelegd, ontslaat de klant niet van zijn eigen registratie- verplichtingen betreffende de afgiften van afvalstoffen.
 3. De afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van ContainerOnline of door ContainerOnline ingeschakelde derden met ingang van het moment van acceptatie, tenzij na acceptatie blijkt dat de afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving. Indien de afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen heeft het moment van acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de afvalstoffen door ContainerOnline.
 4. ContainerOnline is steeds gerechtigd om gedurende de overeenkomst een monster van de afvalstoffen te nemen dan wel de afvalstoffen te keuren of te (doen) analyseren. Eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. ContainerOnline is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst ContainerOnline ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen: ContainerOnline stelt de Klant van dit vermoeden schriftelijk in kennis en geeft de Klant 14 dagen de tijd om door middel van een schriftelijke en gemotiveerde verklaring zekerheid te stellen aan ContainerOnline omtrent de nakoming van de overeenkomst. Indien de Klant hierin niet slaagt, komt aan ContainerOnline het recht toe om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is ContainerOnline bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ContainerOnline kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ContainerOnline op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ContainerOnline de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien ContainerOnline tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft ContainerOnline recht op schadevergoeding, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de kosten die direct en indirect ontstaan als het gevolg van de aan de Klant toerekenbare ontbinding.
 5. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ContainerOnline gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ContainerOnline vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ContainerOnline op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. ContainerOnline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken, waarop ContainerOnline geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ContainerOnline niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ContainerOnline of van derden daaronder begrepen. ContainerOnline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ContainerOnline zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ContainerOnline kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel ContainerOnline ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ContainerOnline gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ContainerOnline aan te geven wijze.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt voor de berekening van de rente als een hele maand geteld.
 3. ContainerOnline heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. ContainerOnline kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ContainerOnline kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
  opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ContainerOnline verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II. Indien ContainerOnline echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien ContainerOnline aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ContainerOnline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ContainerOnline is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. ContainerOnline is slechts aansprakelijk voor directe schade. Indien ContainerOnline aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van ContainerOnline beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of, indien dat lager ligt, het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ContainerOnline wordt uitgekeerd.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ContainerOnline aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ContainerOnline toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. ContainerOnline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ContainerOnline of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. Indien een inzamelmiddel op het terrein van de klant wordt geplaatst, dan is ContainerOnline niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of boetes.

 

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart ContainerOnline voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ContainerOnline toerekenbaar is.
 2. Indien ContainerOnline uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden ContainerOnline zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ContainerOnline, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ContainerOnline en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ContainerOnline partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ContainerOnline is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ContainerOnline het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 10 februari 2021.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ContainerOnline.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 17. Betaling door middel van Achteraf Betalen

 1. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Klarna B.V. (hierna: “Klarna”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Klarna, die de inning van de vordering zal verzorgen.
 2. Uw gegevens worden door of namens Klarna getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties
 3. Klarna behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Klarna gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Klarna is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Klarna tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Klarna om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Klarna is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Klarna is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

 

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Partijen zijn het erover eens dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
 3. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: ContainerOnline B.V. gevestigd te Purmerend, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65583434 zijnde de gebruiker van de Algemene Voorwaarden
 2. Klant: elke opdrachtgever die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/ of de overeenkomst tot verhuur van inzamelmiddelen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen ContainerOnline en de Klant.
 4. Werkzaamheden: de (dienstverlenings)werkzaamheden die ContainerOnline onder de overeenkomst verricht of laat verrichten in Nederland.
 5. Acceptatie: de vaststelling door ContainerOnline of derden dat de aard en de samenstelling van de afvalstoffen overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen door de Klant.
 6. Afvalstoffen: alle door de Klant aan ContainerOnline ter uitvoering van de werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of ander producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de Klant zicht, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
 7. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen (hupmiddelen om afvalstoffen te transporteren).
 8. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, ten behoeve van gebruik in het kader van de inzameling c.q. transport van de afvalstoffen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ContainerOnline en een Klant waarop ContainerOnline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien ContainerOnline voor (een gedeelte van) de uitvoering daarvan gebruik maakt van derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ContainerOnline en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Naast deze voorwaarden zijn ook de ContainerOnline gehanteerde acceptatievoorwaarden op elke overeenkomst van toepassing. Deze acceptatie- voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en de overeenkomst.
 7. ContainerOnline is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden en de acceptatie- voorwaarden te wijzigen. ContainerOnline zal de Klant tijdig in kennis stellen van een wijziging en de gewijzigde voorwaarden op verzoek aan de Klant toezenden.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen van ContainerOnline hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. ContainerOnline kan niet worden gebonden door aanvaarding na deze termijn.
 2. In catalogi, brochures, digitale gegevensdragers, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn slechts verbindend voor ContainerOnline indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze gegevens kunnen niet aan ContainerOnline worden tegengeworpen.
 3. ContainerOnline kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ContainerOnline daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ContainerOnline anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ContainerOnline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ContainerOnline en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Indien ContainerOnline gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan ContainerOnline ter beschikking heeft gesteld.
 4. ContainerOnline behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt te maken van derden.
 5. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ContainerOnline gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ContainerOnline daardoor direct of indirect is ontstaan.
 6. ContainerOnline is gerechtigd om gedurende de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien de wet en/of regelgeving dit vereisen. ContainerOnline zal de opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen. De Klant is bevoegd de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de wijziging van de overeenkomst door ContainerOnline.

 

Artikel 5. Prijs

 1. Alle prijzen zijn steeds in euro en exclusief omzetbelasting en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
 2. ContainerOnline kan op verzoek van de klant buiten kantooruren werkzaamheden uitvoeren. Hier zijn meerkosten aan verbonden welke ContainerOnline bij de klant in rekening zal brengen. Dergelijke afwijkende afspraken kunnen slechts schriftelijk met ContainerOnline worden overeengekomen.
 3. Indien ContainerOnline met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is ContainerOnline niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De afgenomen diensten vangen aan op de in de overeenkomst genoemde tijdstippen c.q. dagen, tenzij partijen anders overeenkomen. ContainerOnline heeft het recht om haar verplichtingen, zoals deze zijn omschreven in de overeenkomst, op te schorten indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 2. De in de overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is ContainerOnline niet in gebreke of verzuim en heeft de klant geen recht op schadevergoeding en heeft de klant niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. De klant is niet eerder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, dan nadat de klant ContainerOnline schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld om de werkzaamheden alsnog uit te voeren en ContainerOnline dit heeft nagelaten.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is ContainerOnline niet gehouden om de Werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren.

 

Artikel 7. Verplichtingen Klant:

 1. De klant is verplicht en verantwoordelijk voor het aanvragen/regelen van de eventuele noodzakelijke vergunningen. ContainerOnline of ingeschakelde derden controleert niet of de klant zich aan deze verplichten heeft voldaan.
 2. De klant is verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van de afvalstoffen uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de geplande lediging schriftelijk aan ContainerOnline te bevestigen.
 3. De klant is aansprakelijk voor de afvalstoffen in gevallen waarin de begeleidingsbrief door een ander dan opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon), wordt ondertekend.
 4. De klant staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren containers (indien van toepassing met gesloten deksel) op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van ContainerOnline of ingeschakelde derden, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor ContainerOnline of derden. De klant is verplicht om zonodig te zorgen voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen.
 5. In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de afvalstoffen niet overeenkomen met de door ContainerOnline verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien de inzameling of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, één en ander ter beoordeling van ContainerOnline, is ContainerOnline gerechtigd om de container niet te ledigen of de afvoer van de container/afvalstoffen te weigeren.
 6. Indien het geen gesteld in artikel 19.2 lid vijf pas na lediging of transport waarneembaar is, dan brengt ContainerOnline eventuele schade, kosten en/ of boetes daaronder begrepen, in rekening bij de klant. De klant zal ContainerOnline, haar werknemers en door ContainerOnline ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.

 

Artikel 8. Inzamelmiddelen

 1. De inzamelmiddelen en aanverwante materialen om inzameling mogelijk te maken blijven te allen tijde eigendom van ContainerOnline. Het is de klant verboden de inzamelmiddelen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Vanaf het moment van aflevering is de klant aansprakelijk voor schade en verlies van de inzamelmiddelen. Alle inzamelmiddelen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van de klant komen, behoudens tegenbewijs door de klant. De klant is gehouden klachten omtrent of gebreken aan inzamelmiddelen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de inzamelmiddelen in de macht van de klant zijn gebracht schriftelijk aan ContainerOnline te melden. Indien ContainerOnline binnen vijf werkdagen geen klachten ten aanzien van de inzamelmiddelen heeft ontvangen, worden zij geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd bij ContainerOnline.
 3. De klant is gehouden verlies van en/of schade aan de inzamelmiddelen terstond schriftelijk aan ContainerOnline te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde inzamelmiddelen worden door ContainerOnline gerepareerd, dan wel vervangen, één en ander te beoordeling van ContainerOnline. ContainerOnline zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de klant in rekening brengen.
 4. De klant dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de inzamelmiddelen. De klant is gehouden om de inzamelmiddelen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden.
 5. Schade, gelden door de klant en/of derden, veroorzaakt door de inzamelmiddelen nadat de inzamelmiddelen in de macht zijn gekomen van de klant, is voor rekening en risico van de klant. De klant vrijwaart ContainerOnline, en door ContainerOnline ingeschakelde derden voor alle aanspraken in dit verband.
 6. Kosten vanwege de normale slijtage van de inzamelmiddelen dan wel schade veroorzaakt aan de inzamelmiddelen door toedoen van ContainerOnline komen voor rekening van ContainerOnline, één en ander te beoordeling van ContainerOnline. Reparatie en/of vervanging van de materialen door ContainerOnline of door ContainerOnline ingeschakelde derden dient door de klant te worden gedoogd. De klant heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
 7. De klant is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van de inzamelmiddelen op zijn terrein en de openbare weg in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De klant vrijwaart ContainerOnline en door ContainerOnline ingeschakelde derden tegen alle aanspraken in dit verband.
 8. ContainerOnline is niet aansprakelijk jegens de klant vanwege belemmeringen in het gebruik van de inzamelmiddelen, welke derden aan de klant toebrengen.
 9. De klant is gehouden de inzamelmiddelen na beëindiging van de overeenkomst, in goede staat (en voor zover het containers betreft, tevens leeg) en voor eigen rekening en risico aan ContainerOnline te retourneren.

 

Artikel 9. Afvalstoffen

 1. De klant dient zich te houden aan de aanwijzingen van ContainerOnline als vermeld in de overeenkomst, dan wel aanwijzingen die ContainerOnline op een later tijdstip aan de klant geeft, in zake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden en/of verpakt.
 2. De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer van de afvalstoffen, welke door ContainerOnline wordt vastgelegd, ontslaat de klant niet van zijn eigen registratie- verplichtingen betreffende de afgiften van afvalstoffen.
 3. De afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van ContainerOnline of door ContainerOnline ingeschakelde derden met ingang van het moment van acceptatie, tenzij na acceptatie blijkt dat de afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving. Indien de afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen heeft het moment van acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de afvalstoffen door ContainerOnline.
 4. ContainerOnline is steeds gerechtigd om gedurende de overeenkomst een monster van de afvalstoffen te nemen dan wel de afvalstoffen te keuren of te (doen) analyseren. eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. ContainerOnline is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst ContainerOnline ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen: ContainerOnline stelt de Klant van dit vermoeden schriftelijk in kennis en geeft de Klant 14 dagen de tijd om door middel van een schriftelijke en gemotiveerde verklaring zekerheid te stellen aan ContainerOnline omtrent de nakoming van de overeenkomst. Indien de Klant hierin niet slaagt, komt aan ContainerOnline het recht toe om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is ContainerOnline bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ContainerOnline kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ContainerOnline op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ContainerOnline de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien ContainerOnline tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft ContainerOnline recht op schade vergoeding, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de kosten die direct en indirect ontstaan als het gevolg van de aan de Klant toerekenbare ontbinding.
 5. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ContainerOnline gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ContainerOnline vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ContainerOnline op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert of opzegt, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. ContainerOnline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken, waarop ContainerOnline geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ContainerOnline niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ContainerOnline of van derden daaronder begrepen. ContainerOnline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ContainerOnline zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ContainerOnline kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel ContainerOnline ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ContainerOnline gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ContainerOnline aan te geven wijze.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt voor de berekening van de rente als een hele maand geteld.
 3. ContainerOnline heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. ContainerOnline kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ContainerOnline kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
  opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ContainerOnline verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II. Indien ContainerOnline echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien ContainerOnline aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ContainerOnline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ContainerOnline is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. ContainerOnline is slechts aansprakelijk voor directe schade. Indien ContainerOnline aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van ContainerOnline beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of, indien dat lager ligt, het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ContainerOnline wordt uitgekeerd.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ContainerOnline aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ContainerOnline toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. ContainerOnline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ContainerOnline of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart ContainerOnline voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ContainerOnline toerekenbaar is.
 2. Indien ContainerOnline uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden ContainerOnline zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ContainerOnline, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ContainerOnline en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ContainerOnline partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ContainerOnline is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ContainerOnline het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 10 februari 2021.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ContainerOnline.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 17. Betaling door middel van Achteraf Betalen

 1. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Klarna B.V. (hierna: “Klarna”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Klarna, die de inning van de vordering zal verzorgen.
 2. Uw gegevens worden door of namens Klarna getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties
 3. Klarna behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Klarna gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Klarna is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Klarna tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Klarna om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Klarna is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Klarna is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

 

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Partijen zijn het erover eens dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
 3. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.