Algemeen
Deze acceptatievoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te creëren over de spelregels die gelden bij het afvoeren van afvalstoffen via ContainerOnline.

Op de acceptatie voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Toepassingsgebied
Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die afvalstoffen laat afvoeren door ContainerOnline of een door ContainerOnline ingeschakelde partij.

Acceptatie
De opdrachtgever is verplicht om kenbaar te maken indien er afvalstoffen worden aangeboden die niet tot de acceptatiecategorie behoren waarvoor een overeenkomst met ContainerOnline is aangegaan en ten behoeve waarvan de container is geplaatst.

Acceptatievoorwaarden afvalcontainers & rolcontainers

Gebruik van de container
Voor alle typen containers geldt dat de belading tot maximaal 20 cm boven de rand (mits stabiel gevuld) van de container mag komen. De opdrachtgever dient het te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddel op de dag dat deze wordt leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van ContainerOnline. Op de ledigingdag dient een eventueel aanwezig slot verwijderd te zijn aangezien de container anders niet geledigd kan worden. Een eventuele extra lediging komt voor rekening van de opdrachtgever.

Inzameling afvalstoffen.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
(klein) Gevaarlijke afvalstoffen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, radioactief afval, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, slachtafval, PVC, wit-en bruingoed, (auto)banden, bagger, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en afvalstoffen die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval is gemengd afval dat meestal vrijkomt bij bouwen, slopen en renoveren. In een bouw- en sloopafvalcontainer mag geen monostroom (1 afvalsoort) en het afval dient ten minste voor 70% recyclebaar te zijn. toegestaan is:
Grofvuil, puin, beton, stenen, gips (max 5%), hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, huisraad, bouwfolie, vloerbedekkingsmaterialen, isolatiematerialen, glas (max 2%), verpakkingsmaterialen (max 2%).

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Gevaarlijk afval zoals kitkokers, verfblikken, accu’s, olie of tlbuizen, asbest of asbestgelijkend materiaal, elektrische apparaten, organisch afval, afval vallende onder de destructiewet, huishoudelijk afval, dakafval (bitumineus en teerhoudend), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen een explosieve reactie kunnen aangaan, los grond of zand (alleen aanhangend toegestaan).

Grofvuil
Grofvuil is gemengd afval dat meestal vrijkomt bij het opruimen en ontruimen van woningen, panden en schuren. In een grofvuilcontainer mag geen monostroom (1 afvalsoort) en het afval dient ten minste voor 70% recyclebaar te zijn. toegestaan is:
Huisraad, vloerbedekkingsmaterialen, papier/karton, plastics, kunststoffen, puin, beton, stenen, gips (max 5%), hout, metalen, bouwfolie, bouw- en sloopafval, isolatiematerialen, glas (max 2%), verpakkingsmaterialen (max 2%).

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Elektrische apparaten, verfblikken, organisch afval, huishoudelijk afval, dakafval (bitumineus en teerhoudend), gevaarlijk afval zoals kitkokers, accu’s, olie of tlbuizen, asbest of asbestgelijkend materiaal, afval vallende onder de destructiewet, stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen een explosieve reactie kunnen aangaan, los grond of zand (alleen aanhangend toegestaan).

A-Hout
Onder de noemer A-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Ongeverfd volhout zoals balken en pallets, vrij van verontreinigingen zoals plastic, cementresten, papier e.d. Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, grove vezelplaat, spaanplaat, triplex, multiplex, hardboard, zachtboard, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, spoorbielzen, geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal.

B-Hout
Onder de noemer B-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Geschilderd of onbeschilderd hout, deuren, kozijnen, geperst hout, Spaanplaat al of niet geplastificeerd, hard- en zachtboard, gebruikte houten meubelen zonder bekleding (geen riet – of rotan meubelen). Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking; papier en karton, Vezelplaat met cementspecie, geïmpregneerd hout, geïmpregneerde bielzen, rooi en snoeihout, wortels en stronken, hout afkomstig van brandschade, metaaldelen groter dan 200x100x5 mm en anti-magnetische metalen, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal.

C-Hout
Onder de noemer C-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Spoorbielzen (ontdaan van metalen platen en bouten), geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, grove vezelplaat

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
A-hout, B-hout, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, chemisch verontreinigd materiaal, rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal

Schoon puin
Onder de noemer schoon puin worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Betonpuin, metselpuin, bestratingspuin met maximaal 10% zand , uitgehard restbeton en metselspecie, wandtegels, vloertegels, stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels, dakpannen, gewapend beton(met ijzer).

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Gipsproducten, puin met roet of asbest, stukwerkpuin, gasbeton, asfaltbeton, plastic, papier, hout, zandvervuiling (mag maximaal 10% zijn)

Gips
Onder de noemer Gips worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Alle soorten gips en cellenbeton, gips en cellenbeton mogen gemengd worden aangeleverd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
hout, houtvezelplaten, geperste stroplaten, isolatiemateriaal, grond, zand, bagger, steen- of betonpuin, behang, vinylresten, stucwerk en/of geplastificeerde spaanplaat, dakafval of resten geplakt dakleer, nat gips, asbest of asbestgelijkend materiaal

Dakafval
Onder de noemer dakafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
dakgrind, dakleer, teerhoudend en bitumeus aanklevend materiaal (isolatie), 10% hout en overig sloopafval

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Puin, hout, metalen, kunststoffen, glas, textiel, gevaarlijk afval, asbest of asbestgelijkend materiaal

Groenafval
Onder de noemer groenafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval, gras, riet, maaisel, bamboe, bladeren, graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 25% van de totale inhoud.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Alles wat niet composteert zoals: boomstronken, hout, puin, papier, plastics, verpakkingen, ijzer, aanhangende vervuilde grond en zand, vervuild plantsoenafval, Japanse duizendknoop.

Tuinafval
Tuinafval is gemengd afval meestal afkomstig uit de tuin. In een tuinafvalcontainer mag geen monostroom (1 afvalsoort) en het afval dient ten minste voor 70% recyclebaar te zijn. toegestaan is:
Groenafval, snoeiafval, hout, puin, bouw- en sloopafval, kunststof en houten tuinmeubels, metaal, huisraad en graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 10% van de totale inhoud.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal, golfplaten, autobanden, dakafval– dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal, gevaarlijk afval, klein chemisch afval, elektrische apparaten, accu’s (bijtende of irriterende stoffen), organisch afval, Japanse duizendknoop, restafval/huisafval, grond/veegvuil.

Grond
Onder de noemer grond worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Zand, aarde, grond, klei, kort gemaaide graszoden. Alles zonder vervuiling.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
puin, asbest of asbestgelijkend materiaal, Japanse duizendknoop, overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout e.d.

Restafval

Omschrijving

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die niet voor recycling geschikt zijn en in een verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden.

Toegestaan

 • Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven. De afmetingen mogen niet groter zijn groter dan 30 x 30 x 60 cm.
 • Kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton >95%
 • Organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas <5%

Niet toegestaan

 • Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken.
 • Verbrand afval.
 • Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen.
 • Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
 • Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden.
 • Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek
  ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden.
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is.
 • Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
  Zand, grond, steen en (beton-)puin.
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen zoals specifiek volle verblikken/kitkokers
  Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen.
 • Grote massieve, niet-brandbare stoffen.
 • Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen.
 • Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten, baterijen en accu’s

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

Fair use policy

De tarieven per lediging of abonnement zijn gebaseerd op een soortelijk gewicht van 90 kg per m3
voor restafval.

Papier / karton

Omschrijving

Papier en karton geheel vrij van andere afvalstoffen, dat direct geschikt is voor hergebruik.

Toegestaan

Papier en/of karton 100%, niet zijnde (kleuren) drukwerk (kranten/folders)

Niet toegestaan

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend afval.
 • Kranten/folders.
 • Ordners en/of ringbanden.
 • Plastic en geplastificeerde onderdelen.
 • Nat papier en/of karton.
 • Organisch afval/verontreiniging.
 • Verbrande papier– en/of kartonrestanten.
 • Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen.
 • Overige (gevaarlijke) afvalstoffen en verontreiniging.

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

PD

Omschrijving

PD is een afvalstroom die bestaat uit een mix van gebruikte, schud-, schenk- of schraaplege verpakkingen afkomstig van in Nederland gevestigde bedrijven, bestaande uit kunststof en/of drankenkartons

Voorwaarden

PD bedrijven moet als volgt worden aangeboden:

 • In rolcontainer of afzetcontainer bij voorkeur in PD zakken
 • De PD zakken moeten transparant zijn om het ingezamelde PD-afval te kunnen keuren. Niet doorzichtige zakken zal een reden zijn voor afkeur.
 • De container moet voor min 85% gevuld zijn, en dient minimaal 1 keer per maand geleegd te worden

Toegestaan

P: Plastic flessen en flacons

 • Flessen voor water, frisdrank, melk, fruit -en groentesap, olie en azijn
 • Knijpflessen, bekers, bakjes, zakken en kuipjes voor levensmiddelen
 • Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
 • Materialen als doppen, deksels, wikkels, seals en etiketten mogen aanwezig zijn

Bovenstaande verpakkingen met de volgende specificaties: lengte ≤ 75 cm, stukgewicht ≤ 500 gram en volume ≤ 5 liter.

D: Drankkartons

 • Kartonnen verpakkingen van water, limonade, wijn, melk, vla, yoghurt, fruit -en groentesap, soepen en sauzen

Drankenkartons, bestaand uit karton/PE of karton/aluminium/PE

Alle PD verpakkingen dienen (schraap) leeg te zijn

Niet toegestaan

 • Metalen drank –en conservenblikjes, spuitbussen , doppen en deksels
 • PVC verpakkingen
 • Verfblikken, kitkokers en piepschuim
 • Landbouwplastic en vijverfolie
 • Vervuilde verpakkingen
 • KCA, verpakkingen van chemisch afval (chemisch symbool, flessen met kindvriendelijke dop)
 • Resten papier, karton en folie, kartonnen bekers
 • Medicinaal-en ziekhuisafval zoals doordrukstrips, injectienaalden en mondkapjes
 • Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten en video en cassettebanden
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Productvreemd materiaal zoals stenen, rubber, textiel, hout , incontinentie materiaal, elektronische apparaten, glas, groente-fruit en-tuinafval
 • Dierlijkafval zoals kadavers en slachtafval
 • Accu’s en batterijen

Flessenglas

Omschrijving

Flessenglas dat heeft gediend als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd is met chemische stoffen of vloeistoffen en vrij is van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.

Toegestaan

 • Elastiek, kaarsen, papier, karton, plastic, groenafval (bloemen, planten), sponzen, touw, hout, handschoenen en andere verontreinigingen die niet vergistbaar of composteerbaar zijn
 • Sinaasappelschillen (apart inzamelen)
 • Eierschalen en doppen van pinda’s/noten
 • Kadavers van dieren, dikke soepbeenderen en mosselschelpen
 • Chemisch afval
 • Verontreinigingen door minerale oliën, putvetten of andere (chemische) verontreinigingen
 • Gebruikte vetten afkomstig van huishoudens
 • Plastic en/of papieren zakken (ook geen composteerbare zakken)

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

 

Koffiedik

Omschrijving

Restant van gemalen koffiebonen na het zetten van koffie.

Toegestaan

 • Uitsluitend koffiedik zonder verpakking

Niet toegestaan

 • Verpakkingen of verpakkingsmaterialen (zakken/dozen/glas/blik/flessen/doppen/karton)
 • Andere fruitsoorten of etensresten
 • Plastic
 • Restafval

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

 

Kartonnen koffiebekers

Omschrijving

Kartonnen drinkbekers met PE coating.

Toegestaan

 • Gebruikte, lege, schone kartonnen bekers ( schenkleeg, bedrukt of onbedrukt)
 • Ongebruikte kartonnen bekers. (bedrukt of onbedrukt)

Niet toegestaan

 • Vervuilde kartonnen bekers met voedselresten.
 • Kartonnen bekers gevuld met voorwerpen/verpakkingen / voedselresten (zoals theezakjes).
 • Verbrande kartonnen bekers
 • Vermenging met overige papier en karton stromen

Aanlevervoorwaarden

Kartonnen koffiebekers worden ingezameld, in rolcontainers, in hiervoor bedoelde plastic zakken. Deze vangt het vocht op dat achterblijft.

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

 

Vertrouwelijk papier (archief)

Omschrijving

(Kantoor)papier en gebundeld papier dat vertrouwelijke informatie bevat.

Toegestaan

 • Kantoorpapier
 • Papierbundels voorzien van nietjes, paperclips, mapjes, sheets of ordners.

Niet toegestaan

 • Nat karton of papier
 • Geen vervuiling als karton, kranten geplastificeerd papier en karton
 • Verontreinigingen van het papier met andere afvalstoffen

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

** Wastenet inzameling werkt uitsluitend samen met CA+ gecertificeerde archiefverwerkers. Volgens CA+ norm vernietigd betekent dat vertrouwelijke documenten binnen 24 uur na inzamelen vernietigd zijn. Het transport wordt uitgevoerd met speciale vrachtwagens die zijn voorzien van een beveiligde sluitklep. Inzamelaars van een CA+ gecertificeerd bedrijf zijn uitgebreid gescreend.