Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: ContainerOnline B.V. gevestigd te Purmerend, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65583434 zijnde de gebruiker van de Algemene Voorwaarden
 2. Klant: elke opdrachtgever die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/ of de overeenkomst tot verhuur van inzamelmiddelen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen ContainerOnline en de Klant.
 4. Werkzaamheden: de (dienstverlenings)werkzaamheden die ContainerOnline onder de overeenkomst verricht of laat verrichten in Nederland.
 5. Acceptatie: de vaststelling door ContainerOnline of derden dat de aard en de samenstelling van de afvalstoffen overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen door de Klant.
 6. Afvalstoffen: alle door de Klant aan ContainerOnline ter uitvoering van de werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of ander producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de Klant zicht, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
 7. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen (hupmiddelen om afvalstoffen te transporteren).
 8. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, ten behoeve van gebruik in het kader van de inzameling c.q. transport van de afvalstoffen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ContainerOnline en een Klant waarop ContainerOnline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien ContainerOnline voor (een gedeelte van) de uitvoering daarvan gebruik maakt van derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ContainerOnline en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Naast deze voorwaarden zijn ook de ContainerOnline gehanteerde acceptatievoorwaarden op elke overeenkomst van toepassing. Deze acceptatie- voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en de overeenkomst.
 7. ContainerOnline is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden en de acceptatie- voorwaarden te wijzigen. ContainerOnline zal de Klant tijdig in kennis stellen van een wijziging en de gewijzigde voorwaarden op verzoek aan de Klant toezenden.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen van ContainerOnline hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. ContainerOnline kan niet worden gebonden door aanvaarding na deze termijn.
 2. In catalogi, brochures, digitale gegevensdragers, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn slechts verbindend voor ContainerOnline indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze gegevens kunnen niet aan ContainerOnline worden tegengeworpen.
 3. ContainerOnline kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ContainerOnline daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ContainerOnline anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ContainerOnline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen ContainerOnline en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Indien ContainerOnline gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan ContainerOnline ter beschikking heeft gesteld.
 4. ContainerOnline behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt te maken van derden.
 5. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ContainerOnline gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ContainerOnline daardoor direct of indirect is ontstaan.
 6. ContainerOnline is gerechtigd om gedurende de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien de wet en/of regelgeving dit vereisen. ContainerOnline zal de opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen. De Klant is bevoegd de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de wijziging van de overeenkomst door ContainerOnline.

 

Artikel 5. Prijs

 1. Alle prijzen zijn steeds in euro en exclusief omzetbelasting en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
 2. ContainerOnline kan op verzoek van de klant buiten kantooruren werkzaamheden uitvoeren. Hier zijn meerkosten aan verbonden welke ContainerOnline bij de klant in rekening zal brengen. Dergelijke afwijkende afspraken kunnen slechts schriftelijk met ContainerOnline worden overeengekomen.
 3. Indien ContainerOnline met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is ContainerOnline niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De afgenomen diensten vangen aan op de in de overeenkomst genoemde tijdstippen c.q. dagen, tenzij partijen anders overeenkomen. ContainerOnline heeft het recht om haar verplichtingen, zoals deze zijn omschreven in de overeenkomst, op te schorten indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 2. De in de overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is ContainerOnline niet in gebreke of verzuim en heeft de klant geen recht op schadevergoeding en heeft de klant niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. De klant is niet eerder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, dan nadat de klant ContainerOnline schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld om de werkzaamheden alsnog uit te voeren en ContainerOnline dit heeft nagelaten.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is ContainerOnline niet gehouden om de Werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren.

 

Artikel 7. Verplichtingen Klant:

 1. De klant is verplicht en verantwoordelijk voor het aanvragen/regelen van de eventuele noodzakelijke vergunningen. ContainerOnline of ingeschakelde derden controleert niet of de klant zich aan deze verplichten heeft voldaan.
 2. De klant is verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van de afvalstoffen uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de geplande lediging schriftelijk aan ContainerOnline te bevestigen.
 3. De klant is aansprakelijk voor de afvalstoffen in gevallen waarin de begeleidingsbrief door een ander dan opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon), wordt ondertekend.
 4. De klant staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren containers (indien van toepassing met gesloten deksel) op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van ContainerOnline of ingeschakelde derden, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor ContainerOnline of derden. De klant is verplicht om zonodig te zorgen voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen.
 5. In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de afvalstoffen niet overeenkomen met de door ContainerOnline verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien de inzameling of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, één en ander ter beoordeling van ContainerOnline, is ContainerOnline gerechtigd om de container niet te ledigen of de afvoer van de container/afvalstoffen te weigeren.
 6. Indien het geen gesteld in artikel 19.2 lid vijf pas na lediging of transport waarneembaar is, dan brengt ContainerOnline eventuele schade, kosten en/ of boetes daaronder begrepen, in rekening bij de klant. De klant zal ContainerOnline, haar werknemers en door ContainerOnline ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.

 

Artikel 8. Inzamelmiddelen

 1. De inzamelmiddelen en aanverwante materialen om inzameling mogelijk te maken blijven te allen tijde eigendom van ContainerOnline. Het is de klant verboden de inzamelmiddelen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Vanaf het moment van aflevering is de klant aansprakelijk voor schade en verlies van de inzamelmiddelen. Alle inzamelmiddelen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van de klant komen, behoudens tegenbewijs door de klant. De klant is gehouden klachten omtrent of gebreken aan inzamelmiddelen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de inzamelmiddelen in de macht van de klant zijn gebracht schriftelijk aan ContainerOnline te melden. Indien ContainerOnline binnen vijf werkdagen geen klachten ten aanzien van de inzamelmiddelen heeft ontvangen, worden zij geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd bij ContainerOnline.
 3. De klant is gehouden verlies van en/of schade aan de inzamelmiddelen terstond schriftelijk aan ContainerOnline te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde inzamelmiddelen worden door ContainerOnline gerepareerd, dan wel vervangen, één en ander te beoordeling van ContainerOnline. ContainerOnline zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de klant in rekening brengen.
 4. De klant dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de inzamelmiddelen. De klant is gehouden om de inzamelmiddelen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden.
 5. Schade, gelden door de klant en/of derden, veroorzaakt door de inzamelmiddelen nadat de inzamelmiddelen in de macht zijn gekomen van de klant, is voor rekening en risico van de klant. De klant vrijwaart ContainerOnline, en door ContainerOnline ingeschakelde derden voor alle aanspraken in dit verband.
 6. Kosten vanwege de normale slijtage van de inzamelmiddelen dan wel schade veroorzaakt aan de inzamelmiddelen door toedoen van ContainerOnline komen voor rekening van ContainerOnline, één en ander te beoordeling van ContainerOnline. Reparatie en/of vervanging van de materialen door ContainerOnline of door ContainerOnline ingeschakelde derden dient door de klant te worden gedoogd. De klant heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
 7. De klant is aansprakelijk voor kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing van de inzamelmiddelen op zijn terrein en de openbare weg in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De klant vrijwaart ContainerOnline en door ContainerOnline ingeschakelde derden tegen alle aanspraken in dit verband.
 8. ContainerOnline is niet aansprakelijk jegens de klant vanwege belemmeringen in het gebruik van de inzamelmiddelen, welke derden aan de klant toebrengen.
 9. De klant is gehouden de inzamelmiddelen na beëindiging van de overeenkomst, in goede staat (en voor zover het containers betreft, tevens leeg) en voor eigen rekening en risico aan ContainerOnline te retourneren.

 

Artikel 9. Afvalstoffen

 1. De klant dient zich te houden aan de aanwijzingen van ContainerOnline als vermeld in de overeenkomst, dan wel aanwijzingen die ContainerOnline op een later tijdstip aan de klant geeft, in zake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden en/of verpakt.
 2. De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer van de afvalstoffen, welke door ContainerOnline wordt vastgelegd, ontslaat de klant niet van zijn eigen registratie- verplichtingen betreffende de afgiften van afvalstoffen.
 3. De afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van ContainerOnline of door ContainerOnline ingeschakelde derden met ingang van het moment van acceptatie, tenzij na acceptatie blijkt dat de afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving. Indien de afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen heeft het moment van acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de afvalstoffen door ContainerOnline.
 4. ContainerOnline is steeds gerechtigd om gedurende de overeenkomst een monster van de afvalstoffen te nemen dan wel de afvalstoffen te keuren of te (doen) analyseren. eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. ContainerOnline is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst ContainerOnline ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen: ContainerOnline stelt de Klant van dit vermoeden schriftelijk in kennis en geeft de Klant 14 dagen de tijd om door middel van een schriftelijke en gemotiveerde verklaring zekerheid te stellen aan ContainerOnline omtrent de nakoming van de overeenkomst. Indien de Klant hierin niet slaagt, komt aan ContainerOnline het recht toe om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is ContainerOnline bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ContainerOnline kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ContainerOnline op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ContainerOnline de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien ContainerOnline tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft ContainerOnline recht op schade vergoeding, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de kosten die direct en indirect ontstaan als het gevolg van de aan de Klant toerekenbare ontbinding.
 5. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ContainerOnline gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ContainerOnline vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ContainerOnline op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert of opzegt, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. ContainerOnline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken, waarop ContainerOnline geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ContainerOnline niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ContainerOnline of van derden daaronder begrepen. ContainerOnline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ContainerOnline zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ContainerOnline kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel ContainerOnline ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ContainerOnline gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ContainerOnline aan te geven wijze.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt voor de berekening van de rente als een hele maand geteld.
 3. ContainerOnline heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. ContainerOnline kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ContainerOnline kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
  opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ContainerOnline verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II. Indien ContainerOnline echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien ContainerOnline aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ContainerOnline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ContainerOnline is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. ContainerOnline is slechts aansprakelijk voor directe schade. Indien ContainerOnline aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van ContainerOnline beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of, indien dat lager ligt, het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van ContainerOnline wordt uitgekeerd.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ContainerOnline aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ContainerOnline toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. ContainerOnline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ContainerOnline of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart ContainerOnline voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ContainerOnline toerekenbaar is.
 2. Indien ContainerOnline uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden ContainerOnline zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ContainerOnline, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ContainerOnline en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ContainerOnline partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ContainerOnline is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ContainerOnline het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 10 februari 2021.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ContainerOnline.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 17. Betaling door middel van Achteraf Betalen

 1. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Klarna B.V. (hierna: “Klarna”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Klarna, die de inning van de vordering zal verzorgen.
 2. Uw gegevens worden door of namens Klarna getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties
 3. Klarna behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Klarna gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Klarna is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Klarna tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Klarna om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Klarna is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Klarna is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

 

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Partijen zijn het erover eens dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
 3. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.